Total Pageviews

Thursday, 5 June 2014

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా! నా అభిప్రాయం... [వ్యాసం]

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా!  నా అభిప్రాయం... [వ్యాసం]

ఎప్పట్నించో జ్యోతిషంపై నా అభిప్రాయాన్ని అనేకులు మిత్రులు అడుగుతున్నారు... ఇవాళ ఎందుకో మిత్రులు విప్రవరేణ్యులు విభాతమిత్ర వారి ముఖపుస్తక లఘువ్యాసం చూసిన తర్వాత నా మనసులోని మాటలు రాయాలని ఆ పరమాత్మ ప్రేరేపణ… అస్తు!

జ్యోతిషం నిజమూ అబద్ధమూ రెండూనూ…. దీనిని కొంచెం లోతుగా అర్ధంచేసుకోవాలి. జ్యోతిషం మీ పూర్వజన్మను చూస్తుంది. అలాగే మీరు పుట్టినప్పటి గ్రహగతులనుబట్టి మీ భవిష్యత్తును సూచిస్తుంది. కానీ జ్యోతిషం నిజమవాలంటే మీకు పూర్వజన్మ ఉండి తీరాలి. అదిగూడా పూర్వజన్మ మనుష్యజన్మ అయి ఉండాలి. పూర్వజన్మలో పశుపక్ష్యాదులుగా పుట్టిన జీవులకు ఈ జన్మలో జ్యోతిషం వర్తించడం జరగదు. హైందవమతం పూర్వజన్మ ఖచ్చితంగా ఉన్నది అన్నవిషయాన్ని ఒప్పుకోదు. మీకు ’పూర్వజన్మ ఉండి ఉండచ్చు’ అంతేగానీ ఉండి తీరిందన్న విషయాన్ని ఒప్పుకోదు. ఇక్కడే బౌద్ధులకు, జైనులకు మరియు హిందువులకు తార్కికమైన భేదం ఉంది. బౌద్ధులు జైనులు మీకు పూర్వజన్మ ఖచ్చితంగా ఉన్నది అంటారు. బుద్ధుడు జాతకకధలు రాసాడు. అయితే హిందుమతం దీనిని ఒప్పుకోదు… కొంచెం లోతుగా చెబుతాను దయచేసి ఆలోచించండి…

సృష్టి ఎలా జరిగింది? మనం ఎలా పుట్టాము? :- “ఆత్మావా ఇదం ఏక అగ్ర ఏవ ఆశీత్ నాన్యత్ కించనమిషత్ స ఐక్ష్యత లోకాన్నుసృజ| ఇతి స ఇమాన్ లోకానసృజత [ఐతరేయ ఉపనిషత్తు 1-1]
ఇతః పూర్వం ఆత్మ ఒక్కటే ఉండేది. ఇంకొకటంటూ ఏదీ లేదు. అది (తత్ = ఆది/ఆయన/ఆవిడ) లోకాన్ని సృష్టించింది. కుమ్మరివాడు కుండని సృష్టించాడు అనుకుందాము… ఎలా సృష్టించాడు? కుండను మట్టినుండి సృష్టించాడు. మరి పరమాత్మ ఈ సృష్టిని సృష్టించాడంటే ఆయనకు ఏది ముడిపదార్ధం? అంటే ’తనకు తానే ముడిపదార్ధం’ అని ఋషులు సమాధానం చెప్పారు. ఊర్ణనాభి – సాలెపురుగు తన గర్భంలోనుండే పూర్తిగా తాడును తీసి గూడుని అల్లినట్లు పరమాత్మ తనలోనుండే ఈ మాయ ప్రపంచాన్ని అల్లాడు అని ఉదాహరణగా చెప్పారు. అందుకే బ్రహ్మసూత్రం “ప్రకృతిశ్చ ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతానుపరోధాత్” [బ్రహ్మసూత్రం 2-4-23] అని బోధిస్తుంది. కుండకు కుమ్మరి మ్మిత్త కారణము మట్టి ఉపాదాన కారణం అయుండచ్చు, గానీ జగత్తుకు బ్రహ్మమే నిమ్మిత్తము ఉపాదానకారణము రెండూనూ.

ఇకపోతే ఒక్కడిగా ఉన్న అట్టి అఖండ పరిపూర్ణ పరమాత్మలో ఒక కోరిక పుట్టిందట! “తదైక్ష్యత బహుశ్యాం ప్రజాయేయేతి” [ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు 6-2-3] ఒక్కడినే అనేకులుగా అవుతానని అనుకున్నాడట.
అనుకున్నవాడు ఊరుకుంటాడా అనేకులుగా అయాడు… ఒక బంగారంలోనుండి అనేకమైన నగలు తయారుచేసినా నగలన్నిటివెనుకనున్న బంగారం వలె నామరూపాలో స్వజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేధాలతో వెలుగొందేసృష్టివెనుక సూత్రధారివలె ఆయనే ఉన్నాడు….

సరే! దీనివల్ల తార్కికంగా ఆలోచిస్తే మీరు నేను ఆ భగవత్స్వరూపులమనీ పరమాత్మస్వరూపులమనీ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది….. ఇంతకీ జీవుడిగా మారిన పరమాత్మ ఏంచేస్తున్నాడు?! ఒక సముద్రంలో అల లేచిందనుకోండి ఆ అల ఏంచేస్తోంది? తీరంవైపు ఆబగా ప్రయాణంచేస్తోంది. కానీ లేచిన అలలన్నీ తీరాన్ని చేరవు. కొన్ని సముద్రంలోనే లేచి సముద్రంలోనే కలిసి సముద్రంగా మారిపోతాయి. పోనీ తీరాన్ని చేరిన అల అయినా దాటి ఎక్కడికో వెళ్లిపోతుందా అనుకుంటే అదీ జరగదు. తీరాన్ని చేరిన అల తిరిగి మళ్లీ అదేవేగంతో తిరోన్ముఖమై సముద్రంలోనే కలుస్తుంది. ఈ విధంగా చూస్తే – అన్వయిస్తే – జీవుడు ఈ చేస్తున్న జీవితప్రయాణంలో ఎక్కడో సముద్రంలోని అలవంటి ఒక నిజం దాగిఉంది…. పరమాత్మ అనే సముద్రంలో అలగా వ్యక్తమైన మనం పరమాత్మ అనే సముద్రంలో అలగానే కలిసి ముక్తిని పొందడం తధ్యం….

కానీ బౌద్ధం జీవజగత్తు నిర్ణయాన్ని ఈ విధంగా చెయ్యదు. అలాగే ద్వైత సిద్ధాంతమూ ఈ విధంగా చెయ్యదు. బౌద్ధులు జ్యోతిషానికి అతి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేవారు. అలాగే ద్వైతులుగూడా ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు. సరే! అది వేరే చర్చ!

మనం వెసుకోవాల్సిన తార్కికమైన ప్రశ్న: జ్యోతిషం అనేది ఎవరి భవిష్యత్తును సూచిస్తోంది?
సమాధానం: జ్యోతిషం జీవుడిగా మారిన పరమాత్మ భవిష్యత్తును సూచిస్తోంది.

అయితే జ్యోతిషానికి పునర్జన్మతో సంబంధం ఉందని చెప్పానుగదా. కానీ పరమాత్మ పుట్టిఉంటే ఎప్పుడు పుట్టాడు? నాకు పూర్వజన్మ అనేది ఉంది అని అనుకుంటే, ఆ పూర్వజన్మకి ఏ పూర్వజన్మకారణం?! అలా ఆలోచిస్తూపోతే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు *మొట్టమొదటి* జన్మ అనేది ఉండి తీరాలి…. అలా మొట్టమొదటి జన్మ ఉండి ఉంటే అది పశువుగా కాదు మనిషిగానే అయిఉండాలి. “బహుశ్యాం ప్రజాయేయేతి” అన్నప్పుడు ప్రజ అంటే “ప్రకర్షేణ జ” అంటే చక్కగా పుట్టినట్లేగదా! అంటే పరమాత్మ లక్షణాలతో మంచి బుద్ధులతో బుద్ధిజీవియైన మనిషిగానే పుట్టాలి.

సరే మనిషిగానే మొదటి జన్మ వచ్చింది అనుకుంటే ఈ జన్మే ఆ మొదటిజన్మ అయిండచ్చుగదా?! అందులో ఏమాత్రమూ సందేహంలేదు. మనమందరమూ “అమృతపుత్రులము” (శృణ్వంతు సర్వే అమృతస్య పుత్రాః) అనే వేదం చెబుతుంది….

మనం అమృతపుత్రులం కాబట్టి ఇతర మతస్తులు చెప్పి భయపెట్టినట్లుగా హిందువులు “పాపులు” కాదు. హిందువులు పాపక్షమాపణ అడగనక్కర్లేదు! ఈ విషయంలో నన్ను నమ్మండి… పాపము అన్న పదానికి మన హైందవ ఋషులు సూచించిన అర్ధం వేరు. కాబట్టి మొట్టమొదటి జన్మ అయిన అమృతపుత్రులకు (మహాత్ములకు, కారణ జన్ములకు) జ్యోతిషం వర్తించదు. కాబట్టి మహాత్ములైనటువంటి వారి జ్యోతిషం చూడడం వృధా!

ఇకపోతే జ్యోతిషం పునర్జన్మ తీసుకున్నవారికి వర్తిస్తుంది. కానీ ముందర అది మొదటిజన్మా పునర్జన్మా అన్న లెక్క తెలియాలి, పైగా ఆ పునర్జన్మగానీ ఏ జంతుజన్మో అయితే జంతువులకు పాపం అనేది వర్తించదు. అందువల్ల జ్యోతిషం అంతుబట్టదు… కాబట్టి తార్కికంగా చూస్తే జ్యోతిషం వర్తించేదల్లా మానవులుగా పుట్టి తిరిగి పునర్జన్మనందిన మానవులకు మాత్రమే అని నా అభిప్రాయం. కాబట్టి ఇటువంటి అయోమయపు జన్మలమధ్య జ్యోతిషాన్ని వెదకటం అంటే గడ్డివాములో సూదిని వెతికినంత శ్రమ. అందుకే జ్యోతిషం చూడడానికి లెక్కలు మాత్రమే దిట్టగా వస్తె సరిపోదు…దానికి “సిద్ధశక్తి” తోడవాలి. ఋషిత్వం ఉండాలి.. గాయత్రీ జపము, సంధ్యావందన, అగ్నిష్టోమాది అనుష్ఠానాలు ఈ దైవీశక్తిని అందజేసి జ్యోతిషాన్ని గోచరింపజేసుకోగల సిద్ధత్వాన్ని కలుగజేస్తాయి. అటువంటి సిద్ధుడే తన ఎదుటబడిన జీవుడి జ్యోతిషాన్ని స్పష్టంగా చూడగలుగుతాడు. మీరిచ్చే వందరూపాయలకు ఆశపడి జ్యోతిషంచెప్పేవారు సిద్ధులయి ఉండడం బహు అరుదు….

తాము ఏ జన్మలోనో ఏదో పాపం చేసామని, అందుకే అనుభవిస్తున్నామనీ‘ అనుకుని కుమిలిపోతూ చేసే జపతపాలు పూజలు జాతకాలవల్ల, తీర్థయాత్రలవల్ల, మానససరోవరంలో మునకలవల్ల, మతాన్ని నమ్మి పాటించే మానవులలోని “సగం జబ్బులు, ఆత్మన్యూనత” ఇటువంటి పూర్వజన్మకృతపాపపు నమ్మకం వల్ల పుడుతుంటాయి. –! ‘జాతస్యహి దృవోమృత్యుః – జన్మించినది మరణించకమానదు‘ అని భగవద్గీత చెబుతోంది. తర్వాత అదే శ్లోకంలో ‘దృవం జన్మ మృతస్యచ‘ మరణించినది జన్మించకమానదు…… అని… ఇది అపరిహార్యమైన చక్రం. మంచిది…. కానీ మొదటి జన్మ ఎప్పుడు మొదలైంది?! అనే ప్రశ్న వేసుకుంటే ‘ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మొదటి జన్మ కలిగింది‘ అని మనసు సమాధానం చెబుతుందేగానీ ‘ఇదే నీ మొదటిజన్మ‘ అని తమ ఆత్మ చెప్పే ఆత్మీయసమాధానం ఆత్మఘోష మనిషికి బోధపడదు!!! ఇదే గొప్ప మాయ! ఏ జన్మలో ఏది జరిగిందో తెలుసుకునే జ్యోతిషపు కుతూహలంకంటే ఈ జన్మలో మనం ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాము అనే ప్రశ్నకే మనకు సమాధానం గోచరమవదు. అన్నీ తెలిసిన అనుభవాలు కలిగిన ఈ జన్మే అర్ధంకాక సతమతమవుతున్న మానవుడు వేరే వెనుకటి జన్మలో చేసిన ఏదో పాపానికి ఫలం అనుభవిస్తున్నాడు అనుకోవడం ‘హాస్యాస్పదం‘. ‘ఈ జన్మ సత్యం, వెనుకటి జన్మ మిధ్య‘ అనేది తెలుసుకుని నడుచుకున్నప్పుడు అనివార్యమైన చక్రాన్నుండి బయటపడచ్చు. కాబట్టి ‘శృణ్వంతు సర్వే అమృతస్యపుత్రాః — ఓ అమృతపుత్రులాలా వినండి…. మీకు ఇదే మొదటి జన్మ, వెనుకటి జన్మలగురుంచిన చింతన పాపభీతి భయాలనుండి బయటపడండి. సత్యశీలురుగా మారండి… భక్తితో మీ ఆరాధ్యదైవాన్ని నమ్మంది. ఈ జన్మప్రాయశ్చిత్తాలను చేసుకోండి గానీ వెనుకటి జన్మ ప్రాయశ్చిత్తాలు మానండి…. మీరు ఏ పాపమూ చేయలేదు గాబట్టి కుమిలిపోకండి. ఎప్పుడో ఏదో చేసినదానికి మీరు అనుభవించడంలేదు. ఈ జన్మలో చేసిన దానికే మీరు అనుభవిస్తున్నారు. మీరు అనుభవించే అనుభవాలపై మీరు చేసే చేయబోయే ప్రతీకారచర్యలే మీ రాబోయే జన్మలను, అలాగే ఈ జన్మలో మీరు అనుభవించేదానినీ నిర్దేశిస్తాయి. అందువల్ల మీరు చేయగలిగింది కర్తవ్యం ఇప్పుడు మీ కళ్లముందే ఉంది… తెలుసుకోండి… మేల్కొనండి….

పోవాల్సిన రోజువస్తే దోసిటినీళ్లలోగూడా మునిగి చనిపోయినవారున్నారు! జ్యోతిషాన్ని
 నమ్ముతానంటారా.... నమ్మండి... కానీ నేను చెప్పేదల్లా ***అనవసరంగా భయపడకండి**** జరిగి తీరుతుంది అని చెప్పేవాడు సిద్ధుడుగానపుడు ఆ లెక్కలు ఇరవైశాతం మాత్రమే ఫలించే అవకాశాలు ఉన్నాయి...

జ్యోతిషానికి మరీ ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనివ్వకండి… అనవసరపు భయాన్ని వీడండి… మీ మీ బ్రతుకులు మీరు బ్రతకండి… మీరు పాపులుగాదు… మీరు అమృతపుత్రులు… హాయిగా జీవించండి… తరించండి… ఓం తత్సత్!

-తురుమెళ్ల మాధవకుమార శర్మ, లండన్, 05/06/2014

మరింతవివరణ: నేను జ్యోతిషాన్ని ఖండించడంలేదు. కానీ ఇప్పటి జ్యోతిషం వెనుక హిందువుల ఊహకంటే బౌద్ధుల ఊహే ఎక్కువ అని మనవి జెయ్యదలచుకున్నాను. మీరు జ్యోతిషాన్ని ఎవరిగూర్చి చెబుతున్నారు, ఎవరిగూర్చి అడుగుతున్నారు అన్న ప్రశ్నవేసుకోవాలి. జీవుడిగురించే అడుగుతున్నారుగదా?! మరి ఈ జీవుడి గతిగురించి చర్చించకుండా జ్యోతిషం అనేస్తే సరిపోదుగదా!

వజ్రయాన బౌద్ధులు నమ్మిన పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి ఇప్పటి జ్యోతిషులు చెప్పే జ్యోతిషం అనుపానం మాత్రమే అని నా అభిప్రాయం.

నాకు బోధపడినంతవరకు వజ్రయాన బౌద్ధమతం జ్యోతిషానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. ఆచార్య నాగార్జునుడు మనందరికీ చిరపరిచితుడు. ఈయన ఒకటో శతాబ్దములో శ్రీపర్వతం (ఇప్పటి నాగార్జున కొండ, ఆంధ్రప్రదేశ్) మీద ఉండేవాడు. ఈయన బ్రాహ్మణవంశంలో జన్మించాడు కాత్యాయన (కాట్యాయన) సాంప్రదాయానికి చెందినవాడు. అప్పట్లో ఆంధ్రప్రాంతంలోని బౌద్ధభిక్కులను అంధకులు లేదా చైతికులు అని పిలుస్తారు. ఈయనపై అప్పటి బ్రాహ్మణ వైదిక ప్రభావం ఉండితీరడం సహజం.

ఆస్తికులు అంటే ఆత్మవాదులు. ఆత్మయొక్క సత్యత్వాన్ని నిత్యత్వాన్ని నమ్మేవారు. ఆస్తికులు ఆత్మయొక్క పునర్జన్మను నమ్ముతారు. అంగుష్ఠమాత్రం పురుషః ప్రమాణం - బొటనవేలు పరిణామంలో ఉండే అంతఃపురుషుడు ఆత్మ పురుషుడు లోనుండి అన్నీ నడుపుతాడు. ఇతడే ఒక జన్మనుండి నుండి ఇంకొక జన్మవైపునకు వెళతాడు పునర్జన్మను పొందుతాడు అనే నమ్మకం... మనం రోజూ దేవాలయాల్లో మంతపుష్పం చదువుతాముగదా?! అందులో "తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితః, నీలతోయదమధ్యస్థా ద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా, నీవారశూకవ త్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా, తస్య శ్శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః" ఇక్కడ తన్వీ అంటే దేహాన్ని ధరించినవాడు ఆత్మపురుషుడు.

బుద్దుడు ఈ ‘నీవారశూకవత్ + తన్వీ‘ వడ్లగింజ పైన ఉండే కొన వంటి ప్రమాణంలో ఉన్న ‘దేహి‘ (ఆత్మ) ను పూర్తిగా తిరస్కరించి తన మహాపరినిబ్బాణసూత్తంలో ‘నాస్తి‘ ---- లేదు పొమ్మని తిరస్కరించాడు. అందువల్లే బౌద్ధులు నాస్తికులు. . అయితే బుద్ధుడు తన మహాపరినిర్వాణసూత్రము (మహాపరినిబ్బానసుత్త)లో హిందువులయొక్క (అప్పట్లో వైదికులు - వేదమును నమ్మి ఆచరించేవారు) ఈ ఆస్తికత్వాన్ని సంపూర్తిగా తిరస్కరిస్తూ ఈ విధంగా రాసాడు "వైదికులు (హిందువులు) హృదయంలో వడ్లగింజప్రమాణంలోనూ బియ్యపుగింజ ప్రమాణంలోనూ లేదా బొటనవేలి ప్రమాణంలోనూ ఒక ఆత్మ ఉన్నట్లుగా భ్రమిస్తారు - ఊహిస్తారు." [చదువుడు: "మహాయాన మహాపరినిర్వాణ సూత్రము" ఇవి మొత్తం పన్నెండు సంపుటిలు. వీటిలో మూడవ సంపుటి నాలుగవ పేజి ఐదవ పేరాలో స్పష్టంగా ఉంది]

"జీవులు ఆత్మశూన్యులు (అనాత్మన్) వీరు ఆత్మవల్లగాదు శూన్యతవల్ల అవర్తించబడతారు. బయటిస్థితిగతులే జీవియొక్క గమనగతులను నిర్దేశిస్తాయి" అని బుద్ధుడి ఉపదేశం. సరే మరయితే బౌద్ధులు పునర్జన్మను ఎలా సమర్ధిస్తారు అంటే దానికి ‘ఆలయవిజ్ఞానము‘, ‘మూలవిజ్ఞానము‘ అని విడదీసి వివరించారు.

బయటి స్థితిగతులు జీవుడి గమనాన్ని నిర్దేశిస్తాయిగాబట్టి జీవుడు పునర్జన్మను ఎక్కడ అందుకొబోతున్నాడో అనేది వజ్రయానబుద్ధులు ముందుగానే ఊహించేస్తారు. దలైలామా ఎక్కడపుట్టాడో అనేది వీరు ఇలాగే ఊహిస్తారు. ఇకపోతే మనం ఇప్పుడు జ్యోతిషం అని దేనిని అనుకుంటున్నామో వాటిలోని లెక్కలు హిందువులవే అయినా వాటివెనుక ఉన్న ఊహ మాత్రం బౌద్ధానికి చెందినది.... అందువలన సంకరంగా మారింది...

ఆత్మయొక్క నిత్యత్వాన్ని ఒప్పుకుంటే ఆత్మ ఈ జన్మలో ఇప్పుడే పుట్టింది అనేది తెలుస్తుంది... ఈ ఆత్మకు గమనగతి ఆత్మమాత్రమే నిర్దేశిస్తుంది. నీ భవిష్యత్తు నీ చేతిలో ఉంది అని చెబుతుంది శుద్ధహైందవం. అందుకే జ్యోతిషం లెక్కలు ఆత్మ మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తాయి.

ఆత్మ అనేది లేనేలేదు అనాత్మ గ్రహస్థితులవల్ల పుట్టి గిట్టుతూంటుంది చివరకు బుద్ధత్వాన్ని పొందిన అనాత్మ శూన్యంగా మారి మిగులుతుంది అనేది బౌద్ధం. ఈ సిద్ధాంతంలో వజ్రయానం మన ఇప్పటి జ్యోతిషంయొక్క ఊహలను అందించింది....

ఇకపై నమ్ముతాను నమ్మను అనేది మీ ఇష్టం... స్వస్తి... మీ శ్రేయోభిలాషి - తురుమెళ్ల మాధవ

Sunday, 11 May 2014

As I think: Never underestimate the power of a common man in politics

Following is what I learned being in politics in UK during the last ten years.

We can't run a political campaign entirely through the electronic media or through leaflets. Though electronic and print media is useful, it is the human interaction that matters to the real voter.

There is nothing greater than one-to-one human interaction in the enlightened politics. This is because Politics is about the people. Each and every HUMAN counts. Voters would love to see the candidate or someone on behalf of the candidate visit their home and knock their door; they would love to give their opinion; they want to share their joys, their sorrows, what worked for them in the previous government, what did not work for them; why they are against a particular candidate etc.,

Such ground level interaction becomes ground level intelligence for the political party. Any successful political party should have such intelligence gathering mechanism. Successful political leaders, with their charm, with their charisma, with their exuding confidence can mobilize forces beyond their own imagination. Grassroot workers get inspired and join hands to help such motivating political leaders. Inspired grass-root party workers in turn do make a huge difference.

Party worker visiting a single home can swing an opinion in our favour. Needless to remind you that in FPTP (First past the post) system, single vote majority can make you win an election!

So I think one should never try to replace human interaction with electronic media unless dealing with fully educated citizens who are capable of reading campaign material, manifesto and arrive at their own judgement on who to vote for. But I wonder how many educated people really care to read?! Do they really read the "Agreements" on the social media websites such as Facebook and Yahoo before signing up?! I think normal voters do not have time to read, but they tend to trust the person who visited their doorstep. Some times they go by the opinion of the grassroot worker. That is why for any successful political party grassroot workers are extremely important.Finally never underestimate the power of the common man.

-Madhava Turumella

Thursday, 24 April 2014

భారతదేశంలో రోడ్డుప్రమాదాలు - జాగ్రత్తలు

మీరెంత మెలికలు తిరిగిన డ్రైవర్ అవచ్చుగాక, మీ కారులో గొప్ప గొప్ప సౌకర్యాలుండచ్చుగాక, మీ ఇంజనులో రాకెట్ శక్తి ఉండచ్చుగాక - కానీ మీ కారు రోడ్డుపై ఆధారపడే చోట మీరు అతి బలహీనులై ఉంటారు. అంటే మీ కారు టైర్లు రోడ్డుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సరైన రోడ్డుపై టైర్లు సరిగా ఆనుకుని కారు సరిగా వెళ్తుంది. కానీ అదేరోడ్డుపై ఆయిల్ పడినా, మంచు పట్టినా, లేక గడ్డివాములు వేసినా మీ పని గోవిందా! ఎంతమంచి కారైనా సరే టైర్ల అదుపుతప్పి జారిపోతుంది. అందుకే రోడ్లపై మూర్ఖులు చేరకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరిమీదా ఉంది.

బ్రేక్ వేస్తేనే కారు ఆగదు.. రోడ్డు పరిస్థితిని బట్టి ఆగుతుంది. పైగా బ్రేకింగ్ డిస్టెన్స్, స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అని లెక్క ఉంటుంది... ఆ లెక్కతెలీనివాడు రోడ్డెక్కి కారు పోనిస్తే జరిగేది పూర్తి అనర్ధమే! పల్టీలు కొట్టిందంటే ఎక్కడో లెక్కలో తేడా వచ్చింది... టైం బాగోక కాదు...

Starting at 20mph x 2 - for the total stopping distance (i.e. thinking + braking)... increase the multiplication by 0.5 increments

20mph x 2 = 40ft
30mph x 2.5 = 75ft
40mph x 3 = 120ft
50mph x 3.5 = 175ft
60mph x 4 = 240ft
70mph x 4.5 = 315ft

అంటే మీరు గంటకు ముప్పైమైళ్ల వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు మీ ముందర ఉన్న వాహనానికీ మీ వాహనానికీ మధ్య కనీసం డెబ్భైఐదు అడుగుల దూరం ఉండాలి. లేకపోతే ఆ వాహనం డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ కొడితే మీరు వెళ్లి వెనకనుండి కొట్టేయ్యడం ఖాయం. మీరు ఖంగారులో గట్టిగా మీ బ్రేక్ కొట్టేస్తే పైగా తప్పుకుందామని స్టీరింగ్ తిప్పితే పల్టీలుగొట్టటమూ ఖాయమే!  పైగా రోడ్డుపై మంచుపట్టినా, భారీ వర్షం పడుతున్నా ఈ లెక్కలు మారతాయి.  అనుమానం ఉన్నప్పుడు వీలైనంత దూరం పెంచి డ్రైవ్ చెయ్యండి.   కారుటైర్లు గూడా అనేక రకాలు ఉంటాయి వాటి శక్తిని బట్టి గూడా మీ గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది.

అందుకే లా ఆఫ్ ఫిజిక్స్ తెలుసుకోవాలి. దేవుడిలెక్క బానే ఉంది... మనమే మందమతుల్లా ప్రవర్తించి ప్రమాదాలకు గురి అవుతాము.

ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రలో రోడ్లమీద వరివాములు మినపవాములు గింజలు రాలేందుకు రోడ్లమీద వేస్తారు. భారీవాహనాలు వీటిని తొక్కితే గింజలు రాలతాయి. కానీ ఈ కాలంలోని ఆధునిక కార్ల బాడీ చాలా కిందకి ఉంటుంది. డ్రైవర్లు ఖంగారుపడితే చాలా ప్రమాదానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి శ్రీశైలం నుండి నేను సెల్ఫ్‌డ్రైవింగ్ లో వస్తున్నాను. ఇండియాలో వీలైనంతవరకు నా కారు నేనే నడుపుకుంటాను. సరే నా కార్లో మా అమ్మనాన్న అలాగే నా మేనత్త డాక్టర్ అన్నాప్రగడ సీతాకృష్ణ అలాగే మా మామయ్య శ్రీ కృష్ణమూర్తిగారు ఉన్నారు. నా హోండా కారు ఈ రోడ్డుమీద వేసిన ఒక మినుములవాము మీదకు ఎక్కబోయింది. నేను కారును పక్కనుండి పోనిద్దామని చూసాను. కానీ అలా చెయ్యకుండా అంటే కారు పక్కకు తప్పుకుని వెళ్లడానికి వీల్లేకుండా పెద్ద బండరాళ్లు పెట్టారు. నేను కారు ఆపి కిందకి దిగి బండరాయి తీసి అవతలికి విసిరి వెళ్లడానికి చూస్తే నా మీదకు అక్కడే టీస్టాల్ లో కూర్చున్న రైతులు అనుకుంటాను తగాదాకి వచ్చారు. నా కారును తప్పుకు పోనిస్తున్నందుకు. కానీ నేను తక్కువ తినలేదు. హోరాహోరీగా పోట్లాడాను. "మీకు బుద్ధుందా ఇలా రోడ్లమీద వాములు వేస్తారా?! కార్లు వేగంగా వచ్చి తప్పితే ప్రమాదం జరగదా!" అని అడిగి నాలుగు కడిగేసాను. వాళ్లు మర్డర్ చేస్తామని మశానం చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగారు. చివరకు మా మేనత్తగూడా కారు దిగి వాళ్లతో పోట్లాడే సరికి వాళ్లు తగ్గి నన్ను వెళ్లనిచ్చారు. కానీ ఆరోజు అనిపించింది ఎప్పుడో ఇది రోడ్డుప్రమాదానికి దారితీస్తుంది అని. నాకు తెలిసి ఇప్పటికి ఇరవైమంది ఇలాంటి రోడ్డుపైన వేసిన వాముల ప్రమాదాల్లో మరణించారు. ఇవాళ శోభానాగిరెడ్డిగారట ఆవిడగూడా ఇలాంటి ప్రమాదంలో మరణించిందని విని బాధ అనిపించింది. రోడ్డు ఉన్నది కార్లు నడుపుకోవడానికి కానీ శిలావిగ్రహాలు కట్టుకోవడానికి, వాములు పరుచుకోవడానికి, భారీవాహనాలు నిలుపుకోవడానికి కాదు... వీళ్లకు ఎప్పుడు బుద్ధి వస్తుందో!!!
 --మాధవ తురుమెళ్ల

Wednesday, 12 March 2014

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING
and
TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM


Article by Madhava Turumella
London, UK
13/03/2014
[Please kindly quote my name in case you share this anywhere as the original author of this article. -Madhava Turumella]  All rights reserved.


Sivalinga is interpreted by the so called modern day scholars as a male genital organ.  But in my personal opinion this meaning has nothing to with traditional Siva worship.  


We can apply a simple logic.  Lord Siva is worshipped from very ancient times as a “Kshayadvira” the destructive force of the universe.  A male genital organ can only cause creation.  It is an organ which helps to create, it can’t destroy!  


It is very widely known that in Hinduism Lord Brahma is the GOD for creation,  Lord Vishnu is the GOD for sustenance, Lord Siva the God for destruction (the end)


All three GODs have their own Lingas.  Because much of our ancient literature got destroyed by the invasions we Hindus misunderstand our ancient signs.  It requires a serious compassionate view on our Hindu religion and our ancient symbols.


What is Linga?


Linga means a sign ...


For example the word "Vishnu-lingi" is used in Nrisimtapniyupanishad नृसिंह-तापनीय-उपनिषद् as the Sign mark which the vishnavas wear on their forehead.


Hindu Tarka Sastra says Linga means the invariable mark which proves the existence of anything in an object.  The proposition "there is fire because there is smoke," hence in this context smoke is the linga [a sign]


The word Linga is also used to depict a shape.  Just like how in English language words like Triangle, Rectangle, Square etc., are used to depict shapes the word Linga in Samskurta language used to depict a shape.   What is Siva Linga?


The root word "Li" means End, Destruction, weariness, fatigue, loss, destruction
The word "ga" stands for "To Go" "Gacchati" .  So a  Siva Linga when is worshipped points us to our journey to our invariable end.  That is why it is illogical to think that a male genital organ, which is responsible for creation, can point us to the destructive force of the universe!


Another interesting point to note: Linga is also the shape of the Nipple of Woman's breast.   Though the word "Cucuka" is used extensively to depict women's breast nipple [coocuka iva avalambate - Yajurveda] the shape of it is a Linga.  I read this kind of shape depiction calling in some of the books.  For example in his book Dhurjati Sri Dr. Nori Narasimha Sastry makes the main character Dhurjati worship the nipple because it is in the shape of linga.  


http://www.logili.com/books/durgati-nori-narasimha-sastri/p-7488847-25524341923-cat.html#variant_id=7488847-25524341923

Development of Siva worship


Rudra is directly worshipped as Pasupati in the human form.  The depiction of Rudra in his Pasupati form is evident from the seal from Mohenjodaro.Pashupati seal from Mohenjo-daro


The following chart gives you out a comprehensive view on how Siva worship took shape in our Hindu sastras.  I studied all of them but none of them, as per my understanding, point Sivalinga as a male genital organ.
We have shanmata (six principle path) in Hinduism. Five out of six paths i.e.  Saiva, Ganapatya, Koumara, Sakteya and Soura.  belong to the family of Siva.    


Saiva = Worship of God Siva
Ganapatya = Worship of Ganapati - elder son of God Siva
Koumara = Worship of Kumaraswamy/subrahmananian - second son of God Siva
Sakteya = Worship of mother goddess Parvati/Kali - wife of God Siva
Soura = Worship of Sun God. But the Sun God is depicted as Rudra himself in Veda.  “
असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः| असौ यः अवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः  - यजुर्वेद


“This Sun who is copper-red when he arises, then golden-youllow, this highly auspicious and beneficent one is truly Rudra.[...] The black-throated Rudra who has assumed the form of the sun that glows red when rising.” - YajurvedaFive paths from Veda point us to the gradual development of Siva worship.  Brahmins performing Sandhyavandana [daily Sun worship rituals]  is also seen as Siva worship.


Akasa Linga / Atma linga / Parama Linga / Vayu Linga:
Lord Parama Siva (supreme) linga is visible to the exrays when you hold the breath in Kumbhaka mudra. . Kumbhaka is the intermediate step in Rajayoga where we hold breath between Puraka and Rechaka.

कुंभेन कुंभयेत् कुंभान् तदन्तस्तः परंशिवं
पुनरास्फालयेदद्य सुस्थिरान् कंठ मुद्रया ॥

kumbhena kumbhayetkumbhan tadantasthaH param shivam | 
punarAsphAlayedadya susthiran kaNThamudrayA |" (Varaha Upanishad 5:60) 

It is only through Kumbhaka that Kumbhaka should be firmly mastered. Within it is Parama-Shiva. That (Vayu) which is non-motionless should be shaken again through Kantha-Mudra (throat-posture).Traditionally atmalinga is understood as the following:

The whole area above bellow button and below the chest place is known as "Pitha" seat for the linga.  Please see the right hand side blue picture in the above image.  This is the seat (Pitha) for "Parama Siva" (Holy consciousness). It appears like a flame (jvaalam aalaakulam bhaati).

In order to understand this further we need to look at traditional Siva worship in which vedic priests perform some rituals.  

Priest before performing sacred bathing ritual touches his heart and says
हृदये शिवस्तिष्ठतु। hRudaye SivastiShThatu|  - May Siva firmly seated in my Hridaya [the place between the chest above the pitha]

After that priest does a ritual called Nyasa.

न्यासं:
ओं अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः । दर्शपूर्ण मासात्मने तर्जनीभ्यां नमः । चातुर्-मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः । निरूढ पशुबंधात्मने अनामिकाभ्यां नमः । ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । सर्वक्रत्वात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ॥nyAsaM:

  1. oM agnihotrAtmane aMguShThAByAM namaH | 
  2. darSapUrNa mAsAtmane tarjanIByAM namaH | 
  3. cAtur-mAsyAtmane madhyamAByAM namaH | 
  4. nirUDha paSubaMdhAtmane anAmikAByAM namaH | 
  5. jyotiShTomAtmane kaniShThikAByAM namaH | 
  6. sarvakratvAtmane karatala karapRuShThAByAM namaH


The "Paramasiva" who is appearing in the form of HolyFlame in the chest place is verily fire. "rudrO vaa Esha yadagnih" - when you light a lamp you can notice the flame of the lamp takes the form of a "Linga"


The linga is the place above this flame and below the Adom's apple.  It is of colour pure white (bone) hence it is "Suddha Shpatika saMkaasaM" - crystal clear.


Another serious pointer in our scriptures is from Bhagawad Gita.  “Iswarah sarva bhUtAnAm hrud dEsE tishtati”  “the Easwara abides in the heart of every being”  Gita 18.61 This CLEAR pointer is given to us just 18 slokas before Bhagwan Srikrishna ji concluded his preaching to all humanity.


Inline images 1
The sacred heart (hridaya pradesa) for us is right in the centre of the chest. Only God Siva is popularly identified as "Parama Eswara".... Eashwar is the name God Siva followers popularly use. "ArdhanarEswara", "ParamaEswara", "JagadEswara", "BruhadEswara", "OmkaarESwara"... You can see numerous names of God Siva all end with Eswara. The central deity God Siva in many famous Siva shrines for example in Ujjain Jyotrilg is known as ""MahakalaEswara" (Mahakala + Eswara).

So it is evident to us that God Siva is more popularly known as "Eswara". And our Bhagwad Gita points that the seat of Easwara is in the chest. (Not in the Male Genital Organ).... So it is quite evident that the the "Sivalinga" which is very popularly known to the Vedic priests as "Agnihotratma linga" is located in the chest place.

Even our Holy Veda points us towards the chest place. Therefore it is more logical to conclude that Sivalinga is located at the chest place than in the male genital organ.

Sivalinga As per Sivapurana
God Siva clearly defined what is Sivalinga in the first 9 chapters itself. And the next nine chapters point out how a devotee can visualize the linga. -Madhava Turumella

Question:
What is SivaLinga as per Sivapurana?:
Answer: It is a SIGN (Siva Purana 1:16:106)
लिंगार्ध गमकं चिह्नं लिंग मित्यभिधीयते। लिंगमर्धं हि पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः॥ शिवमहापुराण विद्येश्वरसंहित Chapter 16:106
liMgArdha gamakaM cihnaM liMga mityaBidhIyate| liMgamardhaM hi puruShaM SivaM gamayatItyataH|| SivamahApurANa vidyeSvarasaMhita Chapter 16:106
A sign which can point something is called as a Linga. Sivalinga is a *sign* which points the Supreme God Siva.

Question: OK if Sivalinga is a sign then what is it pointing?
Answer:
It is pointing Eswara (Siva Purana 1:9:39)
ईशानत्वादेव मे नित्यं नम दन्यस्य कस्य चित् । आदौ ब्रह्मत्व बुध्यर्धं निष्कलं लिंगमुत्थितं ॥ शिवमहापुराण विद्येश्वरसंहित Chapter 9:39
ISAnatvAdeva me nityaM nama danyasya kasya cit | Adau brahmatva budhyardhaM niShkalaM liMgamutthitaM || SivamahApurANa vidyeSvarasaMhita Chapter 9:39
I am the Eswara nothing happens beside me. In order to make the world realize this I personified as a Linga which has no material identity.
From this we come to know that God Siva is Easwara. Linga is a sign of this Easwara.

Question: So if the genital organ is not called as Linga is there anything that is called directly as a Linga in Sivapuran
Answer:
Yes! Human FACE (Mukham) is called as Linga in Sivapuran.
नाभेरधो ब्रह्मभागं आकंठं विष्णुभागकं | Chapter 1:17:142b
मुखं लिंगमिति प्रोक्तं शिवभक्त शरीरकं | Chapter 1:17:143a

nABeradho brahmaBAgaM AkaMThaM viShNuBAgakaM | Chapter 1:17:142b
muKaM liMgamiti proktaM SivaBakta SarIrakaM | Chapter 1:17:143a

Human body is divided into three parts. The body below the belly button is called as "Brahma bhaga", the body belong to God Brahma who is responsilble for Generation (G of God). Above the belly button and below the throat body is called as "Vishnubhaga" Vishnu is the God responsible for operation (O of God). The face part is called "Siva Linga" and the whole body is called Sivam. God Siva is the God responsible for destruction (D in God). Then why is the whole human body is called Sivam? Because human body goes through decay. It has to die one day! From womb to the tomb it is walking towards its inevitable destruction. So in Sivapurana God Siva says he is personified as an Image (body) and also as a sign (lingam)

Why Face is called Lingam? because as I previously said Lingam as per Sivapurana means a sign. The sign of Eswara in our heart place is visible from the five sense organs (eyes, nose, taste, skin ears) which are located in the face. The sign of consciousness is located in face hence Human face is called as Lingam - not male genital organ

About Sivanamam:

Long back during my travels in ascetic India, this is what I learned from a great Siddha of Kaplika sect. Hence sharing with you. Kāpālikas are known to the westerners as the "skull-men," so called because, they carried a skull-topped staff (khatvanga) and cranium begging bowl. They also wear bones as garlands.


I think there are lots of misconceptions about Kaplika sect followers but I found them very peaceful people who have no interest what so ever in the material pleasures. When time permits I planning to write my experiences with ascetic India. I know there are many esoteric explanations available. But please consider this as one of the explanation for SivanamamThe truth about Gudimallam
This is a statue ‘Linga’ of Kubera but not a Sivalinga
Many western scholars such as Wendy Doniger point out the oldest available linga. Gudimallam is supposed to be the earliest Linga discovered so far and it has been assigned to the 3rd century BCE. 1
In the year 2013 I personally visited Gudimallam to confirm for myself the temple origins of Gudimallam.  I noticed the Linga is ancient but the temple may have been constructed during recent times.  At some points the temple construction also deviates from the traditional saiva temples which are built as per the rules laid out by  agama sastra.


Even though Gudimallam is known as the Siva worshipping temple, I believe it is not a Sivalinga but this particular Linga may belong to Kubera.   In my opinion, it is something related to the very ancient Kubera worship.    


I have the following facts to confirm my hypothesis:


1) Kubera is the only Hindu Yaksha [demi god] known for riding a human [nara vaahana] - In Gudimallam you can clearly see Kubera standing on top of a Nara.  


2) Kubera is a devotee of God Siva.  He is also called Bhutesha ("Lord of spirits") like Shiva. Kubera usually is drawn by spirits or men (nara), so is called Nara-vahana, one whose vahana (mount) is nara.2


3) Kubera is invoked with Shiva at weddings and is described as Kameshvara.   ("Lord of Kama – pleasure, desire etc.").3


4) Kubera is associated with fertility of the aquatic type. 4


5) During ancient times women who are not getting children used to worship Kubera.  This may explain the shape of Gudimallam lingam.5  


6) Kubera holds a Mangoose in his hand .[Tibeten Buddhism]  Gudimallam depiction clearly shows a mangoose or an animal in the shape of Mangoose.


7) Kubera holds a moneypot in his hand.  Gudimallam depiction also holds a moneypot.


8) Siva is always described as “Yagnopavitin” having a sacred thread.  Sometimes he is said to have the “Naga Yagnopavitin” Someone having a snake as a sacred thread.  Gudimallam God has no sacred thread!  


9) Kubera has Gold gold ornaments, Big gold necklace till his chest.  He has a beard.  And Gudimallam God also has all of them.


Kubera with lots of ornaments, Necklace, and riding a Nara - human (below)So called scholars of modern day lack the necessary exposure and compassion in understanding our Hindu religion.   They describe the Sivalinga as male genital organ with out understanding the origins of it.  Even our Hindu scholars also misunderstand the real meaning of Sivalinga. This requires a thorough research.1. Doniger, Wendy (2009-10). The Hindus: An Alternataive History. Oxford: Oxford University Press. p. 22,23. ISBN 9780199593347.
2. Mani, Vettam (1975). Puranic Encyclopaedia: A Comprehensive Dictionary With Special Reference to the Epic and Puranic Literature. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 434–7. ISBN 0-8426-0822-2.
3. Hopkins 1915, p. 148
4. Sutherland 1991, p. 61
5. Sutherland 1991, p. 65


శివలింగము యొక్క వివరణ

శివలింగం యొక్క ఆకారానికి విచిత్రమైన వ్యాఖ్యానాలు చేసి మన హైందవధర్మాన్ని పెడతోవ పట్టించడం ఇప్పటిమాటగాదు.  ఇందులో ముఖ్యంగా వెండీ డోనిగర్ లాంటి వ్యక్తులు చాలా ముఖ్యులు.  వీళ్లుచేసే అపవ్యాఖ్యానాలవల్ల మన హిందువులలోని యువతలో  ధర్మగ్లాని పట్టి పీడిస్తోంది.  శివలింగం పురుషుని శిశ్నం అనిచెప్పేవారి బుద్ధి పెడతోవన పట్టిపోతుందన్నది స్పష్టం.  మన హైందవ ధర్మం చాలా గహరమైనది.  మన ధర్మం ప్రకారం కామం గానీ ఆ కోరికగానీ  తప్పుగాదు [ధర్మా అవిరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ]  అయితే పరమశివలింగపు ఆకారానికి శిశ్నమునకు ఏవిధమైన సంబంధమూ లేదు అని చెప్పడానికి ఈ నిరూపణ రాసాను.

నాభికి పైభాగం నుండి రొమ్మునకు క్రింద భాగంవరకు పీఠం  --- పీఠం యస్య ధరిత్రీ జలధర కలశం లింగం ఆకాశ మూర్తిం --- రొమ్ము మధ్యభాగమైన ఆత్మస్థానమే పరమశివస్థానం.   ఆ స్థానంలో ఉన్న జ్యోతి --- జ్వాలం ఆలాకులం భాతి విశ్వస్య ఆయతనం మహత్ --- ఆ జ్యోతి వెలుతురే మనకు లింగరూపంలో గోచరిస్తుంది.  అదేవిధంగా గొంతుక్రింద వితము యొక్క దిగివనుండి రొమ్ము పైభాగం వరకు నిష్ఠి ప్రమాణంలో గుండ్రంగా ఉన్న నాళం లింగరూపంగా చూస్తారు.  ఆ నాళం తెల్లగా ఉంటుంది.  అందుకే "శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశం - స్ఫటికలింగం" అన్నారు, అందులో శ్వాస వాయువు  ప్రసరిస్తోంటుంది అందుకే ఆయనను "వాయులింగం" అన్నారు,  ఆ నాళం ఖాళీగా ఉంటుంది అందుకని "ఆకాశ తత్వాత్మనుడనీ చిదంబరుడనీ, ఆకాశలింగమనీ" పిలుస్తాము.

హృదయే శివస్తిష్ఠతు| నా హృదయములో శివుడు ప్రతిష్ఠితుడై వెలుగొందుగాక!

న్యాసం:
ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః | జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

రుద్రుడు అగ్ని స్వరూపుడు.  "రుద్రోవా ఏష యదగ్నిః"  అందుకే ఆయనను "అగ్నిహోత్రాత్మనుడు" అని పిలుచుకుంటాము. ఆయనవల్ల మనకు పూర్ణంగా ప్రకృతి అవగతమవుతుంది అందువల్ల ఆయనను "దర్శపూర్ణమాసాత్మనుడు" అని పిలుచుకుంటాము. ఆ లింగ స్థానం నుండి నాభివరకు, అదేవిధంగా పైనున్న వితస్థానం వరకు రెండువైపులా సమానమైన దూరం ఉంటుంది, అదేవిధంగా కుడివైపు వక్షోజంపైనున్న చూచుకం నుండి, ఎడమవైపు వక్షోజం చూచుకం వరకు గూడా సమానమైన దూరం ఉంటుంది.  ఒక ప్లస్ ఆకారాన్ని గీసుకుని కొలబద్దతో కొలుచుకు చూసుకోండి!  అందుకే నాలుగువైపులా సమానంగా వ్యాపించినట్లుగా ఉన్నవాడుగాబట్టి ఆయనను "చాతుర్మాస్యాత్మనుడు" అన్నారు.  ఆ స్థానంనుండి మనం సుఖము, దుఃఖము, మానము, అవమానము, శీతము ఉష్ణము మరియు వాటి పశుపరమైన అనుభవాలను అనుభవిస్తాము అదే నిరూఢం అదే బంధం.  అందుకే ఆయనను "నిరూఢ పశుబంధాత్మనుడు" అన్నారు...  వితమునకు నాభికి మధ్యస్థానమైనటివంటి హృదయస్థానంలో  ఆ ఆత్మలింగము జ్యోతిస్వరూపుడై జ్వాజ్వల్యమానంగా వెలుగొందుతున్నాడు.  అందుకే ఆయనను "జ్యోతిష్టోమాత్మనుడు" అనుకుంటాము. అన్నిటివెనుక ఉన్న ఆత్మనుడు ఆయనే పరమశివుడూ ఆయనే లింగస్వరూపుడూ, జ్యోతి స్వరూపుడూ ఆయనే అందుకే ఆయన "సర్వక్రత్వాత్మనుడు"....

మన దవడ క్రిందనుండి వితం పైవరకు చూసేటట్లైతే ఒక విధంగా పాము పడగవిప్పినట్లుగానే ఉంటుంది..  కావాలంటే ఒక్కసారి అద్దంలో మిమ్మల్నిమీరు పరికించుకోండి.  ఇదే ఆ ఆత్మ లింగమును కాపాడే పాము! అందుకే ఆయనను "నాగాభరణ భూషితం అని సర్ప ఆభరణమును కలిగినవాడు" అని అంటాము...

ఇక ఇటువంటి ఆత్మ లింగము పైనుండి నిరంతరమూ లాలాజలం రూపంలో అభిషేకపూర్వకంగా గంగ ఈ ఆత్మలింగంపై దూకుతుంటుంది.  అందుకే "అభిషేకప్రియో శివః" అన్నారు.  ఈ నీరు కుడిప్రక్కన ఉన్న హృదయంలో ‘నారాయణుని‘ శక్తిగా ప్రవేశించి జీవికి చేతనత్వాన్ని ఇస్తోంది.  నోటిలో లాలాజలం ఊరడం ఆగిపోయిననాడు, ఆత్మస్వరూపునికి, ఆత్మలింగమునకు అభిషేకం ఆగిపోయినట్లు లెక్క.... ఆయన నిష్క్రమించిన నాడు శివం అని పిలువబడ్డ శరీరం ‘శవం‘ గా మారుతుంది.   ‘నాలోన శివుడుగలడు‘ ఆ శివుడు ఉన్న స్థానం హృదిస్థానం లింగస్థానం....

-మాధవ తురుమెళ్ల


Thursday, 6 March 2014

Reference from Vedas confusion and clarification RIGVEDA

Reference from Vedas confusion and clarification RIGVEDA : Someone wrote to me that a particular number reference can't be traced. You need to first find out how is the translation organized. Rig veda samhita contains 10,170 Riks. These Riks are logically grouped into Suktas. There are total 1028 Suktas. There are two types of references Ashtakas and Mandalas. In RigVeda the number of Suktas is something above a thousand, containing rather more than ten thousand stanzas. They are arranged in two methods. One divides them amongst eight Khandas (portions), or Asthakas (eighths), each of which is, again, subdivided into eight Adhydayas, or lectures. The other plan classes the Suktas under ten Mandalas, or circles, subdivided into rather more than a hundred Anuvakas, or sub-sections. A further subdivision of the Suktas into Vargas, or paragraphs, of about five stanzas each, is common to both classifications. 

1) Western scholars such as Ralph T.H. Griffith translated using the 10 Mandala method. You can see that translation here http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/
2) In Vedic India especially in Southern side of India the Ashtaka method of Rigveda is very popular. This is useful for higher levels of memory retention and recitation. Eleven such ways of reciting the Vedas were designed - Samhita, Pada, Krama, Jata, Maalaa, Sikha, Rekha, Dhwaja, Danda, Rathaa, Ghana, of which Ghana is usually considered the most difficult. You can see the Ashtaka classifications and also listen to Rigveda in the following link: https://vedavichara.com/vedic-chants/rig-veda.html
So you will have to first know the method of classification before going on searching reference. I personally prefer Asthka classification. Don't ask me why ..HAPPY SEARCHING IN THE DIVINE FORREST OF VEDAS.. 

Love and Light, Madhava Turumella

Sunday, 2 March 2014

Hindu thought for meditation - with chanting

"Message from the Upanishads" This is my favourite and helps me to meditate...పరాన్చిఖాని వ్యతృణత్ స్వయంభూః తస్మాత్ పరాన్పశ్యతి నాన్తరాత్మన్ |
కశ్చిద్ధీరాః ప్రత్యగాత్మానమైక్షత్ ఆవృత్త చక్షుః అమృతత్వమిఛ్ఛన్ ||
परान्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान्पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिछ्छन् ॥
parAnciKAni vyatRuNat svayaMBUH tasmAt parAnpaSyati nAntarAtman |
kaSciddhIrAH pratyagAtmAnamaikShat AvRutta cakShuH amRutatvamiCCan ||


The original Creator [Supreme Self - svayam bhuh] inflicted the senses to go outwardly, so everyone looks externally. . Therefore, one sees the outer things and not the inner self. A rare, discriminating man desiring immortality, turns his eyes away and sees the indwelling spirit. - Katha Upanishad 2.1.1
 
 
 
 

Sunday, 16 February 2014

As I think: Human Instinct


As I think: Human Instinct

"Highly excellent people are a sucker for their instincts. They don’t cater to what others expect of them – their compass always points toward what they expect from themselves." - One of the 14 Habits Of Highly Excellent People

My personal experience is that instinct is extremely important. All animals have natural instincts. They protect themselves with the help of these instincts. Unfortunately we modern day humans moved so far away from our instincts. When we face certain unknown situations we misunderstand the signals stemming out of our instincts as mental confusion!

Because we forgot how to process our instincts, we fail to see the impending dangers when dealing with certain conditions and with certain individuals. We fall into vicious traps and feel bad after we lost our sanity in the whole transaction. I learned hard lessons by experimenting with my instincts. That is why I keep very very far away from some individuals. It is not any hatred... It is just that I don't want to get hurt myself. Meditation helps us to fine tune into our body and soul - it helps us to process our instincts. A person with instinct gets very successful. Ancient Hindu Rajayoga books say: "When you think you are mentally confused, look into your heart and see the signals coming from your instinct. Meditate for some time if you think you are still confused... Descend into the well of your heart (hrudaya kuhara). Use a rople called meditation. You will see your reflections there... Drink the magic water of your instincts. Come out and FIGHT..." -Madhava Turumella

Saturday, 15 February 2014

My interview with CNN on 14/02/2014 - Video link - Wendy Doniger's Book.


Hi Friends,

Thank you very much for your views and liking the interview I have done with the CNN regarding Wendy Doniger's controversial book on Hindus.

Please find giving below the link to CNN website where you can watch the interview.  Your comments are most welcome.

http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2014/02/14/ctw-india-book-recall-madhava-turumella-intv.cnn.html

Love and Light,
Madhava Turumella
Vice President of Hindu Forum of Great Britain
London, UK


Friday, 14 February 2014

Monday, 10 February 2014

As I think: Open blessing to an aspiring leader

Open blessing to an aspiring leader: 

There are two types of leaders. Those who act like "Gate keepers" and the others who act like "Gate ways". Gate keepers are leaders who enter the movement or political organization for personal gain, they gelously guard their contacts, they create uncertainity in the followers minds, they play mind games, in the end they will make sure nobody enters or enjoys the same position they are holding in the organization. Hence they are gate keepers, they do not let anyone else cross the gate! On the contrary gateway type leaders listen to the issues of followers. Their remarkable quality is absence of jealousy. Gateways make sure they get their followers in touch with right contacts, they encourage future leaders to take up lead roles. 

Typically Gate keepers establish political dynasties, they cause a lot of hurt to others. Where as gateways do their duty and slowly retire from the scene giving way to the others. Gateways come from ordinary Tea selling hard working backgrounds hence they know how important it is for everyone to succeed. 

It is my observation that Indian political systems also Hindu leadership systems in many organizations is full of Gatekeepers who are attached to their high positions and they never encourage new leadership. They only encourage their family to lead.

Karunanidhi, Jawarhallal Nehru, Indira Gandhi are some of the examples of Gatekeeper kind of leaders. They are a problem, not solution. . Sardar Patel, Puccalapalli Sundaraiah, Acharya NG Ranga, PV Narasimha Rao are examples of Gateway leders. We need leaders who act and encourage like gateways. You can notice a gateway kind of leader because they act altruistically. They respond to the issue at hand with out thinking about their personal political gain in the gateway transaction. Matured society encourages Gateway type of leaders. 

If you feel jelous of your fellow activist's success, if you backbite the others, if you keep craving for positions then perhaps you are a Gatekeeper! It is best to retire from what you are doing. Because the politics you play help only you and your family to succeed. Others can gain nothing from you. You may be good for business but not politics. Remember Lord Krishna taught Gita to Arjun because Arjun has no jelousy 'pravakshyaami anasuyave' (Gita 9.1).....if you genuinely don't feel jealousy then India has a true leader in you..I wish you all the best..-Madhava Turumella

Monday, 3 February 2014

సుభాషితం: దైవఘటన

పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే ! సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్||అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ ! వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ !! శరీరవాజ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః ! న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః !! భగవద్గీత 18: 13,14,15

అర్జునా ! సర్వకర్మలసిద్ధికి ఐదు కారణములున్నాయంటూ కర్మలను అంతముచేయు ఉపాయాలని తెలుపే సాంఖ్యశాస్త్రంలో పేర్కొనబడ్డాయి. వీటి గురించి చెబుతాను విను... కర్మల సిద్ధియందు అధిష్ఠానమగు దేహము , పనిచేసేవ్యక్తి (కర్త), వివిధములైన జ్ఞానేంద్రియకర్మేంద్రియాలు, నానావిధమైన చేష్టలు (కర్మలు).... కానీ ’దైవము’ అనునది అక్కడ ఐదవ కారణం.. మానవుడు మనోవాక్కాయములచే ఆచరించు శాస్త్రానుకూలమైన లేక శాస్త్ర విరుద్ధమైన విపరీతమైన యేకర్మలైనాసరే ఈ యైదిటి కారణంగానే నడుస్తాయి!


ఇందులో ’దైవం చైవాత్ర పంచమం’ అంటే ’Fifth Element' అనేదాన్ని మన హైందవ పూర్వీకులు విపరీతంగా నమ్మేవారు. ఇదుగో మనం చేసే పూజలన్నీ ఈ ’దైవానికే’ -- ఈ దేవుని ఇచ్చనే ’భగవదేఛ్ఛ’ అంటాము... మనకు అనుకూలంగా (న్యాయంవా) లేదా ప్రతికూలంగా (విపరీతంవా) జరిగే సంఘటనలన్నింటి వెనుకా ’దైవం చైవ అత్ర పంచమం’ ఇది తెలుసుకుని నడుచుకోగలిగిన మానవుడు చీకూచింతాలేకుండా నిర్భయంగా ప్రవర్తించగలుగుతాడు. జీవితాన్ని అనుభవించగలుగుతాడు అని మనకు ఋషులు బోధించారు.

జీవితంలో మనందరికీగూడా అనేక ఘటనలు ఎదురవుతుంటాయి. కొన్ని మంచి కొన్ని చెడు... ఒక్కోసారి అవి తీవ్రమైన బాధని కలిగిస్తాయి, భగవంతుని పట్ల మన విశ్వాసాన్ని శంకించేటట్లు చేస్తాయి. అదిగో అప్పుడే నిజమైన విశ్వాసానికి పరీక్ష.

ఉదాహరణగా నిజంగా జరిగిన ఒక సంఘటనగూర్చి చెబుతాను... నాకు అతి దగ్గరగా తెలిసిన వ్యక్తికి 2000 సంవత్సరంలో జర్మనీనుండి, అమెరికానుండి రెండు దేశాలనుండి ఒకేసారి ఉద్యోగావకాశాలు వచ్చాయి. అతడు అమెరికా వెళ్లాలనుకున్నాడు. అమెరికా ఉద్యోగం వీసాకోసం చెన్నైలో అప్లికేషన్ పెడితే వాళ్లు ’ఫ్రాడ్ ప్రివెంషన్’ అనే నెపంపై ఇతడికి వీసా ఇవ్వడాన్ని చాలా ఆలస్యం చేసారు. ఈ లోపల అతడేమో ’నాకు అమెరికా వీసా రావాలి’ అని హోమాలు చేయించాడు, తిరుపతి వెళ్లి గుండు గీయించుకున్నాడు, అనేగ గుడుల ప్రదక్షిణలు చేసాడు, జ్యోతిష్కులను సంప్రదించాడు, తాయెత్తులను కట్టుకున్నాడు.. అలా మొక్కుకోని దేవుడు లేడు! కానీ అమెరికా వీసా ఎంత ఎదురుచూసినా ఎన్ని తపస్సులుచేసినా రాలేదు.

దాంతో ’దేవుడనేవాడున్నాడా .... అని మనిషికి కలిగెను సందేహం!’ అని విషాదపు పాటలు పాడుకుంటూ దిగులుగా గాలితిరుగుడు తిరగడం మొదలుపెట్టాడు... చివరకి అతడి అమెరికా పిచ్చి ఎంతదూరం వెళ్లిందంటే అతడు ఏసుక్రీస్తుకు, అల్లాకు గూడా ప్రార్ధనలు సమర్పించాడు... కానీ వీసా ఇంకా రాలేదు... నెలలుగడిచిపోతున్నాయి.... అటుపక్క జర్మనీదేశంలో మాత్రం ఉద్యోగం రెడీగా ఉంది. దాంతో ఉన్న అవకాశాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకుంటావు అని ఎవరో పెద్దలు సలహాఇస్తే సరే అనుకుని చేసేది లేక అమెరికా వెళ్లే అవకాశం రాక జర్మనీ వీసా అప్లికేషన్ పెట్టాడు. మర్సటిరోజే వీసా వచ్చేసి అతడు జర్మనీ వెళ్లిపోయాడు. తనకి అమెరికా వీసా రానందుకు చాలా దిగులుపడి తను నమ్మిన దేవుడిని నానా తిట్లూ తిట్టుకుని జర్మనీలో ఉద్యోగం మొదలుపెట్టాడు.

ఇంతలో అమెరికాలో ఒక ఘోరం జరిగింది! సెప్టెంబరు 11 వ తారీకున వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ లో మూడువేలమంది చనిపోయారు. ఇతడికి అమెరికాలో ఉద్యోగం ఇచ్చిన కంపెనీ ఆ వరల్డ్‌ట్రేడ్ సెంటర్ లోనే ఉంది. అంటే ఒకవేళ ఇతనికి అమెరికా వీసా వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ దుర్ఘటన జరిగినరోజు వరల్డ్‌ట్రేడ్ సెంటర్ లో ఉండి ఉండేవాడు, బహుశా ప్రాణాలు పోగొట్టుకుని ఉండేవాడు. పైగా ఏ కంపెనీ అయితే ఇతడికి ఉద్యోగం ఇచ్చిందో ఆ కంపెనీ ఉద్యోగస్తులు చాలామంది ఆరోజు దుర్ఘటనలో మరణించారు. ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీ మూతపడిపోయింది. అంటే ఇతడికి వీసా వచ్చి ఉంటే ఒకవేళ మరణం సంభవించి ఉండేది, లేదా ఒకవేళ అదృష్టవశాత్తూ బ్రతికినా వెళ్లిన నాలుగునెలలకే ఉద్యోగం పోగొట్టుకుని నానా కష్టాలూ పడి ఉండేవాడు. అందుకే అతడి ప్రార్ధనలు ఫలించక అతడికి అమెరికా ఉద్యోగం రాలేదు!

అందుకే దైవఘటన అనే దానిపట్ల మనం నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. అడిగినవన్నీ ఇచ్చేవాడైతే ’దైవం’ అనిపించుకోడు! దైవం అంటే మనకి ఏది కనబడదో దాన్ని ఎరిగినవాడు, మన గమ్యం ఏంటో మనకంటే స్పష్టంగా ఎరిగినవాడు భగవంతుడు... "ఉత్పత్తించ వినాశంచ భూతానాం ఆగతాం గతిః వేత్తి విద్యాం అవిద్యాంచ సవాచ్యో భగవానితి" జీవుల ఉత్పత్తి వినాశనాలు, వచ్చి వెళ్లే దారులు, విద్యలు అవిద్యలు అనే ఆరిటిగురించి అత్యంత విశదంగా ఎరిగినవాడే భగవంతుడు... అతడే దైవం!

పూర్వం ఒక రాజుగారి వద్ద చాలా నమ్మకస్తుడైన తెలివితేటలుగలిగిన మంత్రి ఉండేవాడు. అతడు ఏం జరిగినా అది దైవఘటన ‘భగవదేఛ్ఛ‘ అంటూండేవాడు. ఒకరోజు రాజు మంత్రీ ఇద్దరూ కలిసి వేటకు వెళ్లారు. ఇద్దరూ దారితప్పి అడవుల్లో ఎక్కడో లోపలికి వెళ్లిపోయారు. వాళ్లిద్దరే ఇక చుట్టుపక్కల సైనికులు ఇంకెవ్వరూ లేకుండా ఉన్నారు. ఇంతలో ఒక పులి ఎక్కడ్నించి వచ్చిందో హఠాత్తుగా పొదల్లోంచి బైటికి దూకి రాజుగారి చేతిని తీవ్రంగా గాయపరిచింది. రాజుగారు మంత్రిగారు కలిసి తీవ్రంగా పోరాడి మొత్తానికి ఆ పులిని చంపేసారు. కానీ రాజుగారి చేతివేళ్లు రెండు తెగిపోయాయి. ఆయన చాలా బాధలో ఉంటే మంత్రిగారు కట్టుకడుతూ ‘భాధపడకండి రాజా! అంతా ‘భగవదేచ్చ‘ ఇవాళ మీ చేతివేళ్లు తెగి మీరు బాధపడుతుండచ్చు. కానీ మీకు కలిగిన ఈ నష్టంలో భగవంతుడు ఎక్కడో లాభాన్ని పెట్టాడు‘ అన్నాడు. అసలే బాధలో ఉన్న రాజుగారికి ఈ మంత్రి వేదాంతం విని ఒళ్లు భగభగా మండిపోయింది. చాలా కోపం వచ్చి ఆ మంత్రిని అక్కడే ఉన్న పాడుబడ్డబావిలో తోసేసి ఆ మంత్రి పైకి రాకుండా ఎవరినీ పిలిచి సహాయం అడక్కుండా ఒక పెద్ద బండరాయి అడ్డంపెట్టి అక్కడ్నుండి వెళ్లిపోయాడు. పాపం మంత్రి ‘మా రాజుగారికి నామీద కోపం రావడంగూడా భగవదేఛ్ఛ మాత్రమే‘అని మనసులో అనుకున్నాడు. ‘ఎలాగూ నన్ను రక్షించేవారు రారు, ఎలాగూ చనిపోతాను, కాబట్టి ఎప్పట్నించో చేద్దామనుకున్న లక్షకోటి గాయత్రీ జపం చెయ్యడానికి ఇదే మంచి సమయం‘ అనుకుని హాయిగా ఆ పాడుబడ్డబావిలో ధ్యానంలో మునిగిపోయాడు.

అదే అడవిలో కొందరు ఆటవికులు నివసిస్తున్నారు. వాళ్లు తమ కులదేవతకు నరబలి ఇవ్వాలని వెదుకుతుంటే ఒంటరిగా వెళ్తున్న రాజు కనబడ్డాడు. దాంతో వాళ్లు ఆ రాజును బందీగా పట్టుకుని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధం చేసారు. ‘అయ్యో! భగవంతుడి పేరును నిత్యం జపిస్తూ తన కర్మయోగాన్ని తను చేస్తున్న నా మంత్రిని నిర్దాక్షిణ్యంగా బావిలో తోసాను, అందుకే నాకు ఈ ఖర్మపట్టింది‘ అని ఆ రాజు తన మనసులో చాలా దుఃఖిస్తూ బలిపశువుగా రాబోయే కత్తివేటుకోసం సిద్ధంగా కూర్చున్నాడు. ఇంతలో ఆ ఆటవికుల కులగురువు అక్కడికి వచ్చి బలి ఇవ్వబోతున్న వ్యక్తిని నఖశిఖపర్యంతమూ పరీక్షించాడు. రాజు కుడిచేతికి రెండువేళ్లు లేకుండా ఉండడం చూసి ‘శరీరావయవాలు పూర్తిగా లేని నరుడు బలికి పనికిరాడు కాబట్టి వదిలెయ్యండి అని ఆజ్ఞాపించాడు‘. దాంతో ఆ ఆటవికులు ఆ రాజును ఎక్కడ పట్టుకున్నారో అక్కడికి తెచ్చి వదిలేసారు.


దాంతో రాజుకు జ్ఞానోదయం అయింది. "ఆ పులిగానీ నా మీదపడి నా చేతి వేళ్లు తీసేసి ఉండకపోతే ఇవాళ నన్ను ఆ ఆటవికులు ఖచ్చితంగా బలిచ్చి ఉండేవారు. నా ప్రాణాలు ఖచ్చితంగా పోయి ఉండేవి. నిజంగానే మా మంత్రిగారు చెప్పిన మాటలు సత్యం అయాయి. చేతివేళ్లు రెండు తీసుకుని పూర్తిప్రాణాలు నిలబెట్టాడు దేవుడు... ఇది ఖచ్చితంగా భగవదేఛ్ఛ" అని సమాధానపడి పశ్చాత్తాపపడి తిరిగి ఎక్కడడైతే మంత్రిని బావిలోకి తోసాడో అక్కడికి తిరిగి వచ్చి మంత్రిగారిని బావిలోనుండి పైకి తీసాడు. "మంత్రిగారూ మిమ్మల్ని అనవసరంగా అవమానించినందుకు క్షమించండి. మీరన్నట్లు భగవదేఛ్ఛవల్లే నా ప్రాణాలు ఇలా కాపాడబడ్డాయి" అని చెప్పి మంత్రిగారిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. మంత్రిగారుగూడా చాలా సంతోషించి. "రాజా మీరు నన్ను బావిలో తోయడం గూడా భగవదేఛ్ఛే! నరబలి ఇవ్వడం కోసం వెదుకుతున్న ఆటవికులు శరీరంలో రెండువేళ్లు లేని కారణంగా మిమ్మల్ని వదిలేసారు, కానీ పూర్తి అవయవాలన్నీ భేషుగ్గా ఉన్న నన్ను పట్టుకుని మాత్రం బలిచ్చి ఉండేవారు - చూసారా నాకు మీపట్ల అపకారం జరిగిందని మీరనుకుంటున్నారు. కానీ నాకు మాత్రం ఉపకారమే జరిగింది అని అన్నారు. అలా రాజు మంత్రి తిరిగి రాజ్యానికి చేరుకున్నారు. అలా కధ ‘భగవదేఛ్ఛ‘ వలన సుఖాంతం అయింది.

స్వస్తి! - మాధవ తురుమెళ్ల, లండన్, యుకె